ຫຼັກ

ເສົາອາກາດ biconical

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ