ຫຼັກ

Slotted Waveguide Antenna

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ