ຫຼັກ

ເສົາອາກາດ Cassegrain

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ