ຫຼັກ

Linear Polarization Log ເສົາອາກາດແຕ່ລະໄລຍະ

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ